Apartamenty i pokoje Hotelowe

Filters

Room Types

Perfekcyjny pobyt gwarantowany!

Opinie naszych gości
Room Comfort
Quality of Sleep
9.8 / 10
Hotel Staff
Facilities

REGULAMIN I ZASADY REZERWACJI

Zameldowanie i Recepcja
W Apartamentach zameldowanie jest możliwe od godziny 15:00 do 2 rano dnia następnego. Wymeldowanie do godziny 11:00. Jest możliwe późniejsze wymeldowanie za dopłatą.
Zameldowanie w Hotelu jest od godziny 14.00 do północy, a wymeldowanie do godziny 11.00. Jest możliwe późniejsze wymeldowanie za dopłatą.
Recepcja Hotelu jest czynna w godzinach 15:00-21:00.
Zarówno w Hotelu Willowa jak i w apartamentach jest możliwość skorzystania z opcji rezerwacji wraz ze śniadaniami. Opcja ze śniadaniami jest dodatkowo płatna – prosimy o kontakt.
Możesz zarezerwować swój pokój/ apartament korzystając z kalendarza na tej stronie internetowej w zakładce REZERWACJA lub kontaktując się z nami bezpośrednio. Telefonicznie lub mailowo.

 • §1. Wprowadzenie

  1. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad wynajmu apartamentów obsługiwanych przez Noclegiwlublinie.

  2. Dokonanie rezerwacji pobytu w wybranym apartamencie oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

  3. Treść regulaminu dostępna jest na stronie www.apartamentylubl.in oraz www.noclegiwlublinie.pl

  4. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

  §2. Rezerwacja oraz płatność za wynajem Apartamentu

  1. Sposoby dokonywania rezerwacji:

   • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 798911413

   • poprzez adres mailowy kontakt@noclegiwlublinie.pl

   • online przez formularz rezerwacji dostępny pod adresem:
    www.noclegiwlublinie.pl/kontakt

  2. W celu dokonania rezerwacji należy podać:

   • datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy (dób)

   • liczbę osób w apartamencie

   • imię i nazwisko

   • adres zamieszkania

   • numer telefonu

   • adres e-mail

   • planowaną godzinę przyjazdu

  3. Po dokonaniu rezerwacji online przez formularz rezerwacji dostępny pod adresem: www.noclegiwlublinie.pl/rezerwacja na Państwa adres mailowy zostanie wysłane “Potwierdzenie rezerwacji” wybranego przez Państwa apartamentu wraz z kosztem całego pobytu, który należy wpłacić na wskazany numer konta bankowego lub za pośrednictwem systemu płatności online PayU w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji. Po zaksięgowaniu wpłaty, rezerwacja zostaje potwierdzona. Brak wpłaty pełnej kwoty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.

  4. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji wpłacona kwota przepada. Możliwość zmiany terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą Noclegiwlublinie. W przypadku skrócenia pobytu klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów. Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo do Noclegiwlublinie.

  5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy z mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27.

  6. Noclegiwlublinie zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty kaucyjnej w wysokości od 1000 do 2000 PLN w zależności od apartamentu, jako zabezpieczenie apartamentu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.

  7. Noclegiwlublinie oświadcza, że udostępnienie przedmiotowego apartamentu może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim pobraniu całej należnej opłaty za pobyt.

  §3. Cennik

  1. Cena za wynajem Apartamentu jest zawarta w Systemie Rezerwacyjnym na stronie internetowej www.noclegiwlublinie.pl/rezerwacja i zawiera podatek od towarów i usług VAT oraz jest wyrażona w złotych polskich.

  2. Cena za wynajem Apartamentu określona jest każdorazowo w Systemie Rezerwacyjnym.

  §4. Zasady pobytu w apartamencie

  1. Wynajem apartamentów jest prowadzony w trybie dobowym.

  2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

  3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

  4. W Apartamencie może przebywać wyłącznie tyle osób i te osoby, których dotyczy rezerwacja. Najemca ma prawo przyjmować gości w okresie pobytu jedynie za zgodą Wynajmującego w godzinach 8:00 – 22:00. Za przebywanie dodatkowych osób bez zgody Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 zł netto / osoba / doba. Goście Najemcy, którzy będą przebywać w Apartamencie mimo zgody Wynajmującego w godzinach 22:00 – 8:00, traktowani będą jak dodatkowi goście i pobrana będzie od nich opłata w wysokości 250,00 zł netto / osoba / doba.

  5. Rezerwacji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, sa w niektórych przypadkach wv wieku minimum 24 lata. Obsługa obiektu ma prawo zażądać od Gości dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnoletniość, tj. dowodu osobistego lub paszportu. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Apartamencie tylko i wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli rezerwacja jest dokonana przez osobę niepełnoletnią lub Gość nie dysponuje dokumentem potwierdzającym tożsamość i pełnoletniość, obsługa ma prawo wyprosić Gości z Apartamentu i tym samym unieważnić rezerwację z wyłącznej winy Gości i bez możliwości zwrotu kosztów rezerwacji.

  6. Pobyt w Apartamencie ze zwierzętami możliwy jest jedynie za zgodą Wynajmującego i po wniesieniu dodatkowej opłaty.

  7. Ze względów bezpieczeństwa Goście zobowiązują się do wyłączania TV, wyłączania piekarnika i płyty grzewczej w kuchni, gaszenia światła, zakręcania wody, zakręcania termostatów na grzejnikach, zamykania okien, zamykania drzwi wejściowych na klucz przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu.

  8. Na terenie całego Apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Palenie i uruchomienie czujnika dymu podlega karze 2000,00 zł netto na pokrycie kosztów związanych z interwencją Straży Pożarnej, bądź szczególnego prania i usuwania zapachu tytoniu z poduszek, kołder, firan oraz kosztów długotrwałego wietrzenia pomieszczeń i ich ozonowania.

  9. Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi, jak i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Zabronione jest używanie kominków, świeczek, grzałek i innych podobnych urządzeń mogących być źródłem otwartego ognia.

  10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych, takich jak: agresja w stosunku do obsługi lub innych Gości, zażywanie środków psychoaktywnych lub spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych przedmiotów przez okna na ulice lub w otoczeniu budynku. Goście zachowujący się niewłaściwie ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za interwencję służb zewnętrznych.

  11. Noclegiwlublinie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji Gościa, który nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu albo podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

  12. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

  13. Na terenie obiektu zabronione jest przechowywanie rzeczy niebezpiecznych i zabronionych prawem.

  14. W Apartamencie zakazuje się prowadzenia przez Gości akwizycji i sprzedaży obnośnej, działalności hazardowej, przeprowadzania na własną rękę szkoleń, treningów, sesji (terapeutycznych, psychologicznych etc.) oraz innych form działalności gospodarczej.

  15. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z ich winy lub winy odwiedzających je osób. Zabrania się ingerencji Gości w wyposażenie, układ, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia Apartamentu.

  16. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Goście są zobowiązani do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

  17. Goście powinni zawiadomić Właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.

  18. Goście zobowiązują się przechowywać klucze do Apartamentu oraz pilot do garażu z należytą starannością oraz do nieprzekazywania kluczy i pilota osobom trzecim. W przypadku utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 150,00 zł netto za klucz oraz 500,00 zł netto za pilot do garażu.

  19. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź kradzież pojazdu należącego do Gości, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Apartamentu i całego obiektu.

  20. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie. Złamanie tego zakazu podlega karze 5000,00 zł netto.

  21. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności faktycznych, w tym działania Siły Wyższej, uniemożliwiających wynajem Gościom określonego w rezerwacji apartamentu, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji ze zwrotem uzyskanych świadczeń, z uwzględnieniem kosztów usług już zrealizowanych na rzecz Gości.

  §5. Reklamacje

  1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia dotyczące:

   • Zastanych lub występujących warunków pobytu w wynajętym apartamencie odbiegających od standardu określonego w publikowanej informacji;

   • Stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu apartamentu odbiegających od standardu określonego w publikowanej informacji;

   • Standardów obsługi Gości przez Noclegiwlublinie.

  2. Reklamacje winny być zgłaszane Noclegiwlublinie oraz wnoszone w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni od momentu zaistnienia sytuacji związanej z reklamacją.

  3. Wnoszący reklamację winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.

  4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie apartamentu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji, jak również precyzyjne określenie roszczenia.

  5. Reklamacje posiadające wymagana formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich Noclegiwlublinie.

  6. Korespondencja niespełniająca warunków określonych w pkt. 3 i 4, Noclegiwlublinie pozostawia bez rozpatrzenia.

  §6. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.

  2. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie, powstałe na gruncie Regulaminu spory na drodze polubownej.

  3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z zakresu Regulaminu jest Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Noclegiwlublinie, a prawem właściwym jest prawo polskie.

  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.noclegiwlublinie.pl.

  §7. KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Tomasz Kucharczyk, ul. M. Brzeskiej 5/150, 20-640 Lublin, NIP: 712 269 45 56.

  2. Celem przetwarzania jest:

   • obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,

   • rezerwacja apartamentu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,

   • realizacja umowy usługi noclegowej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych spółki lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Długość okresu zależy również od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie.

  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

   • zewnętrzne biuro rachunkowe,

   • dostawca platformy rezerwacji usług noclegowych,

   • firmy obsługujące szybkie płatności (np. PayU),

   • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi noclegowej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi noclegowej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi noclegowej lub odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji apartamentu.

  6. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

  7. Kontakt w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: kontakt@noclegiwlublinie.pl.

Nasz Instagram #noclegiwlublinie